Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-,  leverings- en betalingsvoorwaarden van webshop Inge's Baby Breihoekje hierna te noemen I.B.B.
gevestigd te Alphen aan den Rijn.

1. Overeenkomst
1.1. Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan I.B.B. om 1 of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is, koop op afstand.
De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is.
1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij/zij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. I.B.B. behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden onaangekondigt te wijzigen.

2. Levering
I.B.B. draagt zorg voor een goede verpakking/levering van de bestelde artikelen.
In principe wordt gebruikt gemaakt van TNT Briefpost> I.B.B. is niet aansprakelijk voor schade tijdens transport. Bij schade tijdens transport dient de klant zelf melding te doen bij T.N.T.-post of gelijk welke vervoerder is ingeschakeld.
De klant dient I.B.B. binnen 24 uur daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.
I.B.B. behoudt zich het recht voor de verkoopovereenkomst te ontbinden als de klant zich niet aan de voorwaarden houdt.
De gestelde levertijd is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.1.a. I.B.B. verzend altijd een factuur van de te leveren goederen inclusief BTW en
zal nimmer apart BTW in rekening brengen of apart op de factuur vermelden.
3.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Betaling
4.1. Vooraf betalen: Betaling van het verschuldigde bedrag dient te geschieden binnen 5 dagen na bestelling. Artikelen worden gedurende deze periode voor de klant gereserveerd. Na 5 dagen neemt I.B.B. per mail contact op met de klant met het verzoek aan te geven of betaling onderweg is of dat er afgezien wordt van de bestelling. Indien er binnen 24 uur niet wordt gereageerd op de herinnering worden de artikelen teruggeplaatst in de webwinkel en de bestelling geannuleerd.
4.2 Betaling bij vooruitbetaling: Betaling geschiedt via uw eigen bank. Artikelen worden na ontvangst van betaling zo spoedig mogelijk aan u verzonden.
4.3  Betaling via Paypal: Betaling geschiedt via paypal. Artikelen worden na ontvangst van betaling zo spoedig mogelijk aan u verzonden.
4.4  Contante betaling:
I.B.B. is een webshop zonder showroom. Afhalen is in principe NIET mogelijk.
Contant betalen bij afhalen, na voorafgaande afspraak, is alleen mogelijk in uitzonderlijke situaties, ter beoordeling aan I.B.B en op adres van I.B.B.   Zonder vooraf overleg wordt niet geleverd!

5.1 Annulering van een bestelling
Een bestelling kan binnen 24 uur na bevestiging door I.B.B. door de klant kostenloos geannuleerd worden.
Na deze termijn is de koop gesloten en is betaling door de klant vereist.
Na aflevering heeft de klant recht op 14 dagen bedenktijd. Na 14 dagen is de koop definitief.
5.2 Retour zenden is alleen mogelijk na vooraf overleg, in goede verpakking en absoluut ongebruikt.
Retour zenden van de goederen geschied voor rekening van de klant.
Na retour ontvangst van de goederen in goede orde, dit ter beoordeling van I.B.B. mede obv punt 8 garantiebepalingen,
zorgt I.B.B. binnen 14 dagen voor terugbetaling van de aankoopprijs, inclusief verzendkosten.
Verzendkosten van retourzendingen komen voor rekening van de klant.
5.3 Er zijn artikel groepen welke absoluut niet kunnen worden geruild of retourgezonden.
Bij deze artikelen wordt dan expliciet melding gemaakt van dit feit.
6. Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, tekeningen etc. en specificaties, o.a. gegevens betreffende kleur en afmetingen etc, op de website van I.B.B. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7. Overmacht
7.1. I.B.B. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
7.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van I.B.B. alsmede hulppersonen, gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8 Garantie
I.B.B. garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg wordt besteed.
I.B.B. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerd gebruik of foutieve behandeling van de aangeschafte goederen zoals verkeerd wassen e.d.

9. Privacy
9.1. Indien u een bestelling plaatst bij I.B.B., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van I.B.B.
I.B.B. houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
9.2. I.B.B. respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens.
9.3. I.B.B. maakt gebruik van een mailinglijst. Een enkele E-mail aan I.B.B. is voldoende om uzelf van de mailinglijst te verwijderen.
9.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een klantenbestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

10. Klachtenafhandeling
10.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door I.B.B. serieus in behandeling worden genomen.
10.2. De klant dient een klacht schrifeltijk via de mail bij I.B.B. kenbaar te maken.
10.3. I.B.B. zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. I.B.B. zal de klant hierover schrifelijk via de mail berichten.

11. Toepassing recht en geschillencommissie
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van I.B.B. is het Nederlands recht van toepassing

     Download hier de Algemene Voorwaarden

Copyright © 2013 I.B.B. All rights reserved.      site created by: Digim@ri    ism Proffesional Webshop beginnen